មេត្តាស៊ែរយកតែបុណ្យ🙏🙏🙏 ជួយដល់ញោមស្រីបង្កើតលោកប្អូន មានជំងឺបេះដូងនិងសួតធ្ងន់ធ្ងរ កំពុងខ្វះខាតថវិកាព្យាបាល ជីវភាពក្រីក្រណាស់….

សូមជួយចែករំលែកបន្តផង ក្រែងលោដល់សប្បុរសជន ឬក្រុមការងារកាកបាទក្រហម អាចជួយលោកប្អូនបានខ្លះ។ បញ្ជាក់៖ ញោមស្រីបង្កើតលោកប្អូន បៀន យ៉ាវ កំពុងតែមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរប៉ះពាល់បេះដូងនិងសួត ហើយឥឡូវនេះកំពុងព្យាបាលបន្ទាន់ទៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តក្រចេះ ព្រះអង្គកំពុងខ្វះខាតថវិកាសម្រាប់ការព្យាបាលញោមស្រី ណាមួយជីវភាពក្រីក្រណាស់

សម្រាប់បងប្អូនសប្បុរសជន ចង់ជួយឧបត្ថម្ភផ្សេងៗ លេខទូរស័ព្ទលោកប្អូនផ្ទាល់៖ 088 465 3787 / Facebook Bien Yav

ប្រភព៖ Heng Rann Edu