ថៃឲ្យអតីតវេជ្ជបណ្ឌិតកងទ័ពអាកាស ៥១នាក់ ដែលលាឈប់កន្លងមក ឲ្យមកជួយប្រយុទ្ធនឹងកូវីត១៩

១៥ មេសា ២០២០ : អតីតវេជ្ជបណ្ឌិតកងទ័ពអាកាសថៃ ចំនួន ៥១ នាក់ដែលកន្លងមកបានលាឈប់ដើម្បីទៅធ្វើការនៅពេទ្យឯកជន ឬ បើកគ្លីនិកខ្លួនឯង ត្រូវបានកែនអោយមកជួយប្រយុទ្ធនឹងកូវីត១៩ វិញ – កាសែត បាងកកប៉ុស្ត ចេញផ្សាយថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ១៦ មេសា ២០២០

Cr: Kanharith Khieu