កុំដាច់ចិត្តអីស៊ែរ១ផង🙏🙏🙏 មានបងប្អូនណាបាត់សាច់ញាតិទេ គាត់អត់ចេះនិយាយទេ នៅខ្លួនមានលុយ៦៥ម៉ឺន និងកង់១ ឥឡូវនៅប៉ុស្ត៏ស្វាយអន្ទរ….

នៅថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ នេះ គណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Un MengLeang បានបង្ហោះដំណឹងថា៖ «មានបងប្អូនណាបាត់សាច់ញាតិទេ ឥលូវគាត់នៅប៉ុស្ត៏ស្វាយអន្ទរ គាត់អត់ចេះនិយាយទេ នៅខ្លួនគាត់មានលុយ65មុឺន និងកង់1គ្រឿង

បើបងប្អូនណាបានឃើញរឺក៏បានស្គាល់ជាសាច់ញាតិអាចមករកគាត់បាននៅប៉ុស្ត៏នរគបាលស្វាយអន្ទរ»។

ប្រភព៖ Un MengLeang