អាសូរណាស់😭🙏! ធ្វើការបណ្ដើរ ពរកូនបណ្ដើរ ធ្វើការរហូតមិនព្រមឈប់ទេ ទោះម្ចាស់គេអោយឈប់ គាត់ថាប្រញ៉ាប់លុយសងគេ ក្រវេទនាណាស់ ជួយគាត់ផង…

ឃើញគាត់អត់ការងារធ្វើ ហៅមកអោយការងារធ្វើ យកប៉ុន្មានមិនតថ្លៃ សុំលុយថែមក៏ថែមអោយ សុំបើកលុយមុនក៏បើកអោយទៀត គាត់ប្រាប់ថាប្រញាប់យកលុយទៅសងអង្គការ។

មកធ្វើការមានទាំងកូនតូចពីរនាក់ ប្រឹងធ្វើការមិនឈប់ ប្រាប់អោយឈប់ក៏មិនព្រមឈប់ ក្រវេទនាណាស់លោកអើយ បងប្អូនណាមានសណ្តានចិត្តសូមជួយគាត់ផង។គាត់ឈ្មោះសារុឹម 0979473395

ប្រភព: Hangbo Power Tools