ស្ថានភាពជាក់ស្តែង នៅទីក្រុងកោះពេជ្រ រាជធានីភ្នំពេញ បិទផ្លូវនាព្រឹកថ្ងៃទី ២០ កុម្ភៈនេះ

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ នេះ ឃើញថានៅរាជធានីភ្នំពេញមានការបិទផ្លូវចេញចូលនៅតំបន់មួយចំនួន ពិសេសទីក្រុងកោះពេជ្រ ប៉ុន្តែសម្រាប់មូលហេតុនៃការបិទនេះ យើងពុំទាន់បានដឹងជាក់លាក់ឡើយ ដែលខាងយើងនឹងជម្រាបជូនលម្អិតនៅពេលក្រោយ បន្ទាប់ពីមានការប្រកាសជាផ្លូវការពីក្រសួង ៕

ខាងក្រោមនេះគឺជាទិដ្ឋភាពទីក្រុងកោះពេជ្យនៅព្រឹកថ្ងៃទី ២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១នេះ ៖