មានអ្នកផ្តល់ឈាម តែមិនអាចបរិច្ចាគបាន មូលហេតុខុសក្រុមឈាម សម្ពាធឈាមអត់គ្រប់ អ្នកទើបចាក់វ៉ាក់សាំងរួច សូមអង្វរជួយដល់បងស្រី ត្រូវសង្គ្រោះជីវិតបន្ទាន់

សូមអង្វរមកដល់សប្បុរជនជនរួមជាតិទាំងអស់ជួយបងស្រីម្នាក់នេះផង គាត់អត់ទាន់បានដាក់ឈាមនៅឡើយទេ! មានអ្នកផ្តល់តែមិនអាចបរិច្ចាគបាន មូលហេតុខុសក្រុមឈាម សម្ពាធឈាមអត់គ្រប់ អ្នកទើបចាក់វ៉ាក់សាំងរួច!

គាត់មានក្រុមឈាម A+ បើបងប្អូនមានក្រុមឈាម A+ នឹង O+ អាចបរិច្ចាគជួយបាន! ឥឡូវនេះត្រូវបូមទឹកចេញពីខ្លួនសិន​សូម​ជួយ​សង្គ្រោះ​អាយុជីវិត​គាត់​ផង​បងប្អូន​សប្បុរសជន​ លេខ​ទូរស័ព្ទ​ទំនាក់ទំនង​បរិច្ចាគឈាម​012212215(នៅមន្ទីរពេទ្យ​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ​) 08/04/21។

ប្រភពហ្វេសប៊ុក Chan Tola