សង្វេគណាស់ អាយុ៧៨ឆ្នាំហើយ ១ថ្ងៃៗរកតែថ្លៃបាយមិនចង់ផង ជួយស៊ែរបន្តផង ពិសេសអ្នកបាត់ដំបងជួយទៅថ្លឹងទម្ងន់កន្លែងលោកតាផង

អ្នកបាត់ដំបងចាំជួយទៅថ្លឹងទម្ងន់កន្លែងលោកតាផង គាត់អាយុ 78ឆ្នាំហើយគាត់និយាយថា “មួយថ្ងៃរកតែថ្លៃបាយមិនចង់គ្រប់ផង!”

គាត់មកកន្លែងហ្នឹងខ្ទង់ម៉ោង ៥ល្ងាច ទៅផ្ទះគាត់វិញខ្ទង់ម៉ោង 7:30នាទី។

បងប្អូន​អាច​ចូលរួម​ជួយ​តាម​រយៈ​ខ្ញុំ​បាន​ABA: 001305076ACLEDA: 069992800

ប្រភព៖ Phorn Chetra