ដំណឹងស្វែងរកសាច់ញាតិ លោកតាអាយុ៨៦ឆ្នាំ វង្វេងជិះTaxi ពីក្រុងព្រះសីហនុ ដើម្បីរកកូនស្រីមិនស្លាល់ឈ្មោះ បើអាច ចុចស៊ែរ១ផង

ដំណឹងស្វែងរកសាច់ញាតិ លោកតាឈ្មោះ ឆាយ សាន អាយុ ៨៦ឆ្នាំ បានវង្វេងជិះ Taxi ពីក្រុងព្រះសីហនុ មកព្រលានយន្តហោះភ្នំពេញ គោលបំណងមករកកូនស្រីគាត់មិនស្គាល់ឈ្មោះ

បើបងប្អូនស្គាល់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកតាសូមឲ្យមកទទួលគាត់នៅព្រលានយន្តហោះភ្នំពេញ អរគុណ

ប្រភព៖ Sidy News