ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីតម្លៃលក់ប្រេងឥន្ធនៈនៅតាមស្ថានីយ៍ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់២៨ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩(សាំងធម្មតា ៣៤០០រៀល និងម៉ាស៊ូត ៣៤៥០រៀល)

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងពីការកំណត់តម្លៃសាំង ដែលត្រូវលក់រាយតាមស្ថានីយចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ ដោយសាំងធម្មតា ត្រូវលក់ក្នុងតម្លៃមិនលើសពី៣៤០០រៀល និងម៉ាស៊ូតត្រូវលក់ក្នុងតម្លៃ ៣៤៥០រៀលក្នុងមួយលីត្រ៕

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងទាំងស្រុង៖